IC技术圈期刊 文章分类

类别: FPGA(294) 前端(165) 验证(124) 后端(77) 嵌入式(7) 自动化(14) 模拟(17) 求职就业(140) 管理(7) 软件(20) 按月份
AXI总线详解-不同类型的DMA
#FPGA  #AXI  #DMA 
OpenFPGA
AXI DMA测试-AXI总线最后一章
#FPGA  #AXI  #FPGA  #DMA 
AXI总线介绍的最后一章,包括整个系列文章的思维导图,文章后面是其他文章的链接
OpenFPGA